Bemalingen: open, horizontaal en verticaal

AG-Tech - Zulte - BemalingBij AGTech in Zulte kan u terecht voor allerlei industriële werken, zoals bijvoorbeeld het voorzien van bemalingen op uw werven. Grondwaterverlaging gebeurt als we in korte tijd en tegen lage kosten de grondwaterstand wensen te verlagen. Dit om het grondwerk, noodzakelijk voor het realiseren van bouwputten, rioleringen, nutsleidingen, enz., in "den droge" te kunnen uitvoeren.

Principe van de bemaling

We onderscheiden een 3-tal methodes, afhankelijk van de grondsoort en de aard van het werk.

Deze zijn:

  • Open bemaling
  • Verticale bronbemaling : hierin onderscheiden we enerzijds het malen door dieptebronnen en anderzijds door ondiepe bronnen (vacuüm bemaling)
  • Horizontale bemaling

Naast deze drie bestaan er nog enkele minder gebruikte systemen zoals spanning- en retourbemaling, ...
Steunend op jarenlange ervaring en honderden referenties zien wij iedere opdracht als een nieuwe uitdaging. In nauw contact met de opdrachtgever wordt de beste oplossing gekozen en gerealiseerd.

Indien gewenst, maken we een voorstudie van de grondwaterverlaging, waarbij we o.a. de zettingsverschillen kunnen berekenen. Hierdoor schatten we gevaarlijke situaties op voorhand in, zodat gepaste voorzorgen kunnen genomen worden.

Uitvoeringsmogelijkheden

AG-Tech - Zulte - BemalingWij beschikken over tientallen pompinstallaties die wij onderhouden in onze werkplaats. De capaciteit van de pompen wordt bepaald door het soort werk, en de keuze bestaat hierin:

  • 15-30 m³/h: 1×220V of 3 x 220V of 3 380V
  • 30-60 m³/h: 3×220V of 3×380V
  • 60-90 m³/h: 3×380V [opm.: o.a. types met luchtverwerking (vacuümpompen)]

Daar wij beschikken over een batterij geluidsarme stroomgeneratoren van 15-50 kVA, staan wij, waar nodig, zelf in voor de stroomvoorziening. De generatoren worden in principe door onszelf onderhouden.

Hoe het niet moet

Werf 1:
Uitgevoerd zonder bemaling.

Werf 2:
Grondkerende wand slecht gedimensioneerd.

Werf 3:
Geen voorzorgen tegen hevige regenval.

Werf 4:
Storingslagen.
Afwezigheid van grondkerende wand.

Verticale bemaling

AG-Tech - Zulte - BemalingDieptebronnen

Toe te passen in doorlatende, korrelachtige grondsoorten

Iedere geplaatste bron is een onttrekkingsput van grote diameter (125-200 mm), waarin we een onderwaterpomp plaatsen die het water naar de oppervlakte pompt. De bron bestaat uit een pvc of PE buis, met het onderste deel uitgevoerd in sleuven. Dit deel omstorten we met filterzand en dichten we of we gebruiken een kleistop. Courante afstanden tussen deze bronnen bedragen tussen de 10 en 25 m.

Daar er weinig leidingen op het terrein liggen is deze uitvoeringswijze weinig hinderlijk voor de grondwerken. Deze methode is tevens geschikt voor diepe bouwputten. Een nadeel is dan weer dat veel grotere debieten verpompt dienen te worden in vergelijking met een ondiepe installatie om hetzelfde resultaat te bereiken. De invloedsstraal wordt hierdoor groter, met een mogelijke zettingschade tot gevolg. Daarbij komt nog de gevoeligheid aan storingslagen. Wij raden altijd een voorafgaand grondonderzoek aan, met bv. sonderingen of boringen, om de heterogeniteit van de grondlagen en de risico's correct te kunnen inschatten.

Ondiepe bronnen

Toe te passen bij korrelachtige, doorlatende grondsoorten. We plaatsen een serie bemalingsbronnen met een courante diepte van 3 tot 8 m in de grond. De afstand tussen de bronnen bedraagt 3 tot 5 m, terwijl de afstand tot de uitgraving ongeveer 1,5 - 2,5 m bedraagt. Alle bronnen zijn op een ringleiding aangesloten, die door een pomp vacuüm wordt gezogen. Deze pomp bevindt zich in principe altijd op het niveau van de ringleiding.

Een aan de oppervlakte geplaatste leiding beperkt de te bemalen diepte tot 3,5 à 5 m onder het niveau van de ringleiding. Hierdoor kan het nodig zijn een zuigleiding mét pomp te realiseren op verschillende niveaus.
Ook hier raden wij een voorafgaand grondonderzoek ten zeerste aan om alle risico's m.b.t. zettingen in te schatten. Door het afdichten van de verticale bronnen aan de oppervlakte kunnen we deze omvormen tot vacuümbronnen.

Horizontale bemaling

AG-Tech - Zulte - Bemaling We plaatsen een horizontale drain -machinaal- over een afstand van 50 tot 100 m in de grond op een diepte van 1,5 tot 8 m onder maaiveld. Deze drain verbinden we via een zuigleiding met een bemalingspomp die het water oppompt en verder afvoert.

De grote installatiekost van de horizontale drains maakt deze methode enkel bruikbaar voor grotere projecten.
Daar de drain met een kettingfrees geplaatst wordt, mogen er geen hindernissen zoals leidingen of steenlagen in de grond aanwezig zijn.

Een belangrijk voordeel dan weer is dat de drain opnieuw gebruikt kan worden, én dat de hoeveelheid opgepompt water kleiner is dan bij een verticale drainage. Door de afwezigheid van bovengrondse leidingen is het ook een heel elegante methode voor het uitvoeren van graafwerken.

D.m.v. het plaatsen van een peilbuis controleren we de hoogte van de grondwatertafel en de variatie ervan. Dit gebeurt in principe met een van sleuven voorziene pvc- of PE-buis, welke in de grond geplaatst wordt op een vooraf bepaalde plaats en diepte. In het boorgat storten we rond de filterbuis gekalibreerd zand, dit op zijn beurt afgedicht met een kleistop.

Open bemaling

Toe te passen in samenhangende gronden als klei, leem of rotsgronden. In samenhangende gronden gaan we in sommige gevallen over tot een uitgraving in helling onder grondwaterniveau. Het in de bouwput vloeiende grondwater en het regenwater worden op de bodem verzameld en d.m.v. dompelpompen of zelfaanzuigende vuilwaterpompen naar de oppervlakte gepompt. Het verzamelen gebeurt door het in helling graven van sleuven in de bouwput, het aanleggen van drainage of het aanbrengen van een drainerende laag op de bodem.

Deze methode is enkel haalbaar indien er voldoende plaats is naast de bouwput (talud nodig). In korrelige gronden is deze methode moeilijk te realiseren, daar hierbij te veel gronddeeltjes de bouwput instromen. Wij adviseren steeds een grondonderzoek om o.a. het risico van het opbarsten van de bouwput te vermijden.

Bent u geïnteresseerd in onze bemalingen? Contacteer ons dan gerust via de contactpagina van deze website!